விநாயகப் பெருமானைப் பற்றி நன்கு

அறிவீர்களா?

 

விளையாடிப் பார்ப்போமா?

 

சந்தேகங்கள் மற்றும் உங்கள் கருத்துக்களை கீழே commentsல் பதிவு

செய்யுங்கள். நீங்கள் பெற்ற மதிபெண்களை உங்கள் facebookல்

(முகபுத்தகத்தில்) பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

 

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest

 

கணபதியின் மூர்த்தங்கள் எத்தனை?

Correct! Wrong!

கணபதியின் வேறு பெயர்?

Correct! Wrong!

விநாயக பெருமானால் கொல்லப்பட்ட அசுரன்?

Correct! Wrong!

Advertisement

இந்து புராணத்தின்படி யார் பிள்ளையாரின் தலையை துண்டித்தது?

Correct! Wrong!

விநாயக பெருமானின் வாஹனம்?

Correct! Wrong!

விநாயக பெருமானின் விசேட திருவிழா?

Correct! Wrong!

Advertisement

கணபதி என்ற நாமத்தின் பொருள்?

Correct! Wrong!

இந்து மதத்தின் எப்பிரிவு விநாயகரை முழு முதல் கடவுளாக வழிபடுகிறது?

Correct! Wrong!

விநாயக பெருமானுக்கு உகந்தது?

Correct! Wrong!

Advertisement

விநாயக பெருமானால் எழுதப்பட்டது பின்வருவனவற்றுள் எது?

Correct! Wrong!

கணபதி வினாடி வினா
மதம் பிடித்த யானை என்ன செய்யும் தெரியுமா !!!!!!!!!

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest

பரவவாயில்லை. மீண்டும் முயற்சி செய்க.

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest

நன்று. நல்ல முயற்சி

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest

அற்புதம். விநாயக பெருமானின் பூரண ஆசிகள் உங்களுக்கு உண்டு.

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Pinterest

Share your Results:

.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This