கணபதி வினாடி வினா – Hinduism Quiz tamil

விநாயகப் பெருமானைப் பற்றி நன்கு அறிவீர்களா?   விளையாடிப் பார்ப்போமா?   சந்தேகங்கள் மற்றும் உங்கள் கருத்துக்களை கீழே commentsல் பதிவு செய்யுங்கள். நீங்கள் பெற்ற மதிபெண்களை உங்கள் facebookல் (முகபுத்தகத்தில்) பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.          

Lord Maha Vishnu Quiz – Hinduism Quiz 5

Vishnu is the second god in the Hindu triumvirate (Trimurti). The triumvirate consists of three gods who are responsible for the creation, upkeep and destruction of the world. The other two gods are Brahma and Shiva. Brahma is the creator of the universe and Shiva is the destroyer. Vishnu is the preserver and protector of the universe. His…

Lord Shiva Quiz – Hinduism Quiz – 4

Shiva is the “destroyer of evil and the transformer” within the Trimurti, the Hindu trinity that includes Brahma and Vishnu. In Shaivism tradition, Shiva is the Supreme being who creates, protects and transforms the universe. In the goddess tradition of Hinduism called Shaktism, the goddess is described as supreme, yet Shiva is revered along with Vishnu and Brahma. A goddess is…

Lord Ganesha Quiz – Hinduism Quiz 3

Ganesha is widely revered as the remover of obstacles, the patron of arts and sciences and the deva of intellect and wisdom. As the god of beginnings, he is honoured at the start of rites and ceremonies. He is also invoked as patron of letters and learning during writing sessions.Several texts relate mythological anecdotes associated with his birth and exploits…

Hinduism Quiz 2

The religion of huge diversity, that its fundamentals pass on over a large number of texts. This spiritual text of Hindus encompasses an extremely large ensemble. The main scriptures are the four Vedas called Rig-Veda, Yajur Veda, Sâma-Veda, and Atharva-Veda. These concentrate not only on rituals, Upanishads, and Puranas toss light on mythological accounts, spiritual…