இந்து சமய பொது அறிவு வினாடி வினா 2

இந்து சமய பொது அறிவு வினாடி வினா 2

இந்து சமயத்தைப் பற்றி நன்கு அறிவீர்களா? விளையாடிப் பார்ப்போமா?   சந்தேகங்கள் மற்றும் உங்கள் கருத்துக்களை கீழே commentsல் பதிவு செய்யுங்கள். நீங்கள் பெற்ற மதிபெண்களை உங்கள் facebookல் (முகபுத்தகத்தில்) பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். [wp_quiz_pro...

இந்து சமய பொது அறிவு வினாடி வினா 1

இந்து சமய பொது அறிவு வினாடி வினா 1

இந்து சமயம்  இந்தியாவில் தோன்றிய, காலத்தால் மிகவும் தொன்மையான உலகின் முக்கிய சமயங்களில் ஒன்றெனக் கருதப்படுகிறது. பெரும்பாலான இந்துக்கள் இந்தியாவிலும், நேபாளத்திலும் வசிக்கின்றார்கள். இலங்கை, இந்தோனேசியா, மலேசியா, சிங்கப்பூர், சுரினாம், பிஜி தீவுகள், அமெரிக்கா, கனடா...

கணபதி வினாடி வினா – Hinduism Quiz tamil

கணபதி வினாடி வினா – Hinduism Quiz tamil

விநாயகப் பெருமானைப் பற்றி நன்கு அறிவீர்களா?   விளையாடிப் பார்ப்போமா?   சந்தேகங்கள் மற்றும் உங்கள் கருத்துக்களை கீழே commentsல் பதிவு செய்யுங்கள். நீங்கள் பெற்ற மதிபெண்களை உங்கள் facebookல் (முகபுத்தகத்தில்) பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.     [wp_quiz_pro...

Lord Maha Vishnu Quiz – Hinduism Quiz 5

Lord Maha Vishnu Quiz – Hinduism Quiz 5

Vishnu is the second god in the Hindu triumvirate (Trimurti). The triumvirate consists of three gods who are responsible for the creation, upkeep and destruction of the world. The other two gods are Brahma and Shiva. Brahma is the creator of the universe and Shiva is...

Lord Shiva Quiz – Hinduism Quiz – 4

Lord Shiva Quiz – Hinduism Quiz – 4

Shiva is the "destroyer of evil and the transformer" within the Trimurti, the Hindu trinity that includes Brahma and Vishnu. In Shaivism tradition, Shiva is the Supreme being who creates, protects and transforms the universe. In the goddess tradition of Hinduism...

Ganesha Quiz – Hinduism Quiz 3

Ganesha Quiz – Hinduism Quiz 3

Ganesha is widely revered as the remover of obstacles, the patron of arts and sciences and the deva of intellect and wisdom. As the god of beginnings, he is honoured at the start of rites and ceremonies. He is also invoked as patron of letters and learning during...

Hinduism Quiz 2

Hinduism Quiz 2

The religion of huge diversity, that its fundamentals pass on over a large number of texts. This spiritual text of Hindus encompasses an extremely large ensemble. The main scriptures are the four Vedas called Rig-Veda, Yajur Veda, Sâma-Veda, and Atharva-Veda. These...

Swami Vivekananda – Life and Legacy Quiz

Swami Vivekananda – Life and Legacy Quiz

Swami Vivekananda was a Hindu monk and one of the most celebrated spiritual leaders of India. He was more than just a spiritual mind; he was a prolific thinker, great orator, and passionate patriot. He carried on the free-thinking philosophy of his guru, Ramakrishna...

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest